Regulamin

REGULAMIN

Regulamin rezerwacji pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,LEŚNY DWOREK’’ ul. Poręby 1 , Snochowice 26-070 Łopuszno.

Uprzejmie informuję, że nasz Obiekt nie przyjmuje rezerwacji na imprezy okolicznościowe, wieczory panieńskie, czy kawalerskie.

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,LEŚNY DWOREK’’, ul. Poręby 1 , Snochowice 26-070 Łopuszno.

§2 Rezerwacje

1. Złożenie zapytania o rezerwację i rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
2. Zapytania o rezerwację można składać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. E-mail: biuro@dworekporeby.pl
3. Dostępność miejsc zostanie potwierdzona niezwłocznie przez właściciela Obiektu.
4. Złożenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu uważa się za dokonane z chwilą odpowiednio, uznania rachunku bankowego Obiektu ,,LEŚNY DWOREK’’.
5. Zasady dokonania wpłaty zadatku.
Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie zadatku w wysokości co najmniej 50% ceny za cały rezerwowany pobyt. (tytuł przelewu: Zadatek za pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Leśny Dworek; Snochowice, ul. Poręby 1 , 26-070 Łopuszno. W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko, datę pobytu, nr pokoju).
Nr rachunku bankowego BANK PEKAO: 09 1240 4416 1111 0010 3988 7297
Wpłacony zadatek podlega regułom art. 394 kodeksu cywilnego, a więc w przypadku odwołania rezerwacji, albo nie stawienia się gości w umówionym terminie wpłacony zadatek ulega przepadkowi. Brak wpływu zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji. Pozostała część należności pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu, w momencie zakwaterowania Gości do rąk własnych właściciela. Jeżeli przyjedziecie Państwo w kilka rodzin czy grup prosimy, aby osoba która będzie odbierała klucze miała przygotowaną odliczoną gotówkę do uiszczenia całkowitego zobowiązania. Właściciel obiektu jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przy rejestracji danych oraz danych niezbędnych do zawarcia umowy przez porównanie ich z okazanym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
6. Brak zapłaty wskazanej kwoty zadatku w terminie uzgodnionym z właścicielem Obiektu, albo podanie danych nieprawdziwych, uważa się za nienawiązanie umowy.
7. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzedniej akceptacji właściciela Obiektu, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
8. Najemca zobowiązuje się do zapłaty ceny za cały zarezerwowany okres pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu, nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od obiektu będzie zmuszony do skrócenia pobytu. Przez skrócenie pobytu rozumie się przyjazd później lub wyjazd wcześniej niż określono to w rezerwacji.
9. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu: 501-320-833 lub na adres „Leśny Dworek”. E-mail: biuro@dworekporeby.pl
10. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej Obiektu i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
11. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez „Leśny Dworek” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami).
12. Cena nie zawiera ubezpieczenia.

§3 Zapłata

1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty ceny określonej zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zapytania o rezerwację Cennikiem/Ofertą.
2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny, za okres pobytu, gotówką w dniu przyjazdu.
3. Jeśli po dokonaniu oględzin właściciel obiektu stwierdza uszkodzenia lub zniszczenia w wynajętym Obiekcie/Pokoju, Obiekt ma prawo do obciążenia gościa opłatą za poniesione naprawy.

§4 Zakwaterowanie

1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w ,,LEŚNYM DWORKU’’ następuje w obecności właściciela Obiektu.
2. W każdym Pokoju, w widocznym miejscu, umieszcza się zestawienie sprzętów stanowiących jego wyposażenie.
3. Wszelkie uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń albo braków w Pokoju lub wyposażeniu należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi Obiektu.
4. Brak niezwłocznego zgłoszenia przez Najemcę uszkodzeń, zniszczeń albo braków oznacza, że nie ma on zastrzeżeń co do stanu wynajmowanego Obiektu/Pokoju, a wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem i są w dobrym stanie.
5. Najemca potwierdza odbiór Obiektu/Pokoju i akceptuje w całości zapisy regulaminu. Oświadcza, zapoznanie się z regulaminem własnoręcznym podpisem.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione szkody powstałe na terenie Obiektu i Pokoju w czasie jego pobytu ( w tym również zagubienie kluczy).
7. Odpowiedzialność ta może przekraczać wysokość kaucji.
8. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela Obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Pokoju.
9. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela Obiektu.
10. Najemca jest zobowiązany do utrzymywania porządku w na terenie Obiektu/Pokoju, a także do zwrotu Pokoju w stanie zastanym.
11. Najemca nie może użyczać albo oddawać Pokoju w podnajem innym osobom.
12. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z Obiektu/Pokoju (bez zgody i wiedzy właściciela Obiektu), Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy. Najemcy nie przysługuje wtedy zwrot wszelkich wniesionych wcześniej opłat.

§5 Porządek Obiektu ,,LEŚNY DWOREK’’

1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00. Trzymamy się ustalonych godzin zameldowania / wymeldowania.
2. Jeśli Najemca planuje przyjechać wcześniej niż o godzinie określonej w ust. 1, jest zobowiązany do poinformowania o tym właściciela Obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem.
3. Wcześniejszy przyjazd jest możliwy po uzyskaniu zgody właściciela Obiektu.
4. Parkowanie samochodów i motorów jest możliwe tylko w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu (parking bezpłatny). Parking nie jest strzeżony. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy na parkingu i przyległym terenie, ani za pozostawione w nich mienie.
5. Zabrania się mycia samochodów i motorów na terenie Obiektu.
6. Wewnątrz Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest dozwolone na tarasie zewnętrznym. Koszt oddymiania budynku wynosi 2000,00zł.
7. Nie akceptujemy pobytu zwierząt na terenie Obiektu.
8. Nie przyjmujemy rezerwacji na imprezy tj. wieczór panieński, czy kawalerski – przyjazd i realizacja wydarzenia bez pisemnej zgody Obiektu będzie skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.
9. Sprzątanie pokoi podczas pobytu odbywa się tylko na wyraźne życzenie naszych Gości. Wtedy na życzenie Gości obowiązuje także wymiana pościeli.
10. Goście pozostawią pokój w stanie „zamiecionym” (zmyte naczynia, opróżnione kosze na śmieci, ściągnięta pościel).

§6 Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

1. W przypadku, gdy Najemca w sposób rażący narusza spokój i/lub dobra innych gości Obiektu lub osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu, albo nie przestrzega zasad współżycia społecznego, albo mimo upomnienia nadal narusza postanowienia Regulaminu, Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu opłat za niewykorzystany okres pobytu.
2. Cisza nocna na terenie Obiektu obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
3. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, właściciel Obiektu zostanie zmuszony do wezwania policji, Obiekt ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy. Najemcy nie przysługuje wtedy zwrot wniesionych wcześniej opłat.
4. Przebywający na terenie Obiektu winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
a w szczególności zabrania się:
– używania przyrządów i urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek, kuchenek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
– wnoszenia do Obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
– rozpalania ogniska bez pisemnej zgody właściciela oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
– używania i posługiwania się bronią sportową, myśliwską oraz pneumatyczną (np. wiatrówka),
– używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej, – jeżdżenia quadami na terenie Obiektu.

§7 Posiłki

Grill/ognisko dodatkowo płatne gotówką, tylko po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z właścicielem. Drewno na grill/ognisko, obsługę, przysmaki oraz jednorazową zastawę i sztućce zapewniają Goście we własnym zakresie, lub * indywidualna wycena menu zgodnie z Ofertą.

§8 Przechowanie rzeczy

1. Wraz z wykwaterowaniem osoby korzystające z Pokoju są zobowiązane do zabrania swoich rzeczy.
2. W sprawie rzeczy pozostawionych prosimy o niezwłoczny kontakt z właścicielem Obiektu.
3. Obiekt nie odpowiada za rzeczy pozostawione.

§9 Prawo i sąd właściwy

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Obiektem, a Najemcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§10 Regulamin

1. Aktualny Regulamin jest ogólnodostępny, umieszczony w Obiekcie i każdym Pokoju oraz na stronie internetowej Obiektu Gospodarstwa Agroturystycznego ,,LEŚNY DWOREK’’, ul. Poręby 1 , Snochowice 26-070 Łopuszno. http://www.dworekporeby.pl/Regulamin
2. W każdym Pokoju znajduje się odpis aktualnego Regulaminu.
3. Zasady korzystania z wędkowania ryb w zarybionych stawach zgodnie z Regulaminem Łowiska i wymaga pisemnej zgody właściciela. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli w stawach.
4. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwiecień 2016r.